skip to Main Content
bbdesign-privacyverklaring

Privacyverklaring

BB Design, gevestigd aan Rozenstraat 28 te Noorden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactpersoon voor de verwerking van de persoonsgegevens is Bastiaan Borst.

Bastiaan Borst Design
www.bastiaanborst.nl

Rozenstraat 28
2431 XE  Noorden

info@bastiaanborst.nl
Tel. 06 11 28 06 22

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Bastiaan Borst Design verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Gegevens over uw activiteiten op onze website
– Internetbrowser en apparaat type
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@bastiaanborst.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag de persoonsgegevens worden verwerkt

Bastiaan Borst Design verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Om goederen en/of diensten bij u af te leveren
– Bastiaan Borst Design verwerkt ook persoonsgegevens als dat wettelijk verplicht is, zoals gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Bastiaan Borst Design neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang uw persoonsgegevens worden bewaard

Bastiaan Borst Design bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Cookie: Google Analytics
Naam: _utma
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 26 maanden

Delen van persoonsgegevens met derden

Bastiaan Borst Design verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Bastiaan Borst Design blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies of vergelijkbare technieken

Bastiaan Borst Design gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Bastiaan Borst Design en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens-overdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@bastiaanborst.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, wordt u verzocht een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. U krijgt zo snel mogelijk reactie, in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek.

Bastiaan Borst Design wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging van uw gegevens

Bastiaan Borst Design neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@bastiaanborst.nl.

Naamsvermelding op website

Op www.bastiaanborst.nl worden namen van klanten (personen en bedrijfsnamen) genoemd in portfolio items en referenties. Hiervoor is vooraf per mail toestemming gevraagd. Indien u uw (bedrijfs)naam van de site verwijderd wilt hebben kunt u een mail sturen naar info@bastiaanborst.nl.

Back To Top